Stadgar

Stadgar fr Stockholms skridskoseglarklubb

SSSK bildades den 17 mars 1901 "p stende fot blankan ban" vid Blomskr p Stora Vrtan. Stadgarna r senast faststllda av rsmte den 18 november 2013 och vrsammantrde den 18 mars 2014.

ALLMNNA BESTMMELSER

1 ndaml

SSSK, nedan kallad Klubben, har som ndaml att utgra ett freningsband mellan dem som r intresserade av lngfrdsskridskokning och skridskosegling, p och utanfr isen, samt att verka fr dessa intressens spridning.

Klubben br anordna utfrder p skridsko samt seglingar fr skridskoseglarna.

2 Ste

Styrelsen har sitt ste i Stockholms stad.

3 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ r rsmtet, extra rsmten och styrelsen.

4 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

5 Verksamhets- och rkenskapsr

Klubbens verksamhetsr och rkenskapsr omfattar tiden frn och med den 1 juli till och med den 30 juni pfljande r.

6 Stadgendring

Fr ndring av dessa stadgar krvs beslut med likalydande innehll, fattade med minst 3/4 av antalet avgivna rster p tv p varandra fljande rsmten, dr minst det ena skall vara ett ordinarie rsmte.

Frslag till ndring av stadgarna fr skriftligen avges av svl medlem som styrelse.

7 Upplsning av Klubben

Fr upplsning av Klubben krvs beslut med likalydande innehll, fattade av med minst 3/4 av antalet avgivna rster vid tv p varandra fljande rsmten med minst sex mnaders mellanrum, dr minst det ena skall vara ett ordinarie rsmte.

I beslut om upplsning av Klubben skall anges dels att Klubbens nettotillgngar skall verfras till bestmt ndaml med nra anknytning till vad som angivits om Klubbens ndaml i 1, dels var Klubbens handlingar m.m. skall arkiveras p ett betryggande stt.

KLUBBENS MEDLEMMAR

8 Medlemskap

Medlemskap i Klubben kan vinnas av var och en som uppfyller vid var tid av styrelsen uppstllda krav.

9 Uttrde

Medlem som vill uttrda ur Klubben, skall anmla detta till Klubben och anses drmed omedelbart ha lmnat Klubben.

Medlem som inte har betalat faststlld frfallen avgift anses ha begrt sitt uttrde ur Klubben vid verksamhetssrets slut.

10 Uteslutning mm

Medlem fr inte uteslutas ur Klubben i annat fall n d denne har motarbetat Klubbens verksamhet.

Beslut om uteslutning fr inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, ftt tillflle att yttra sig ver de omstndigheter som franlett att medlemskapet ifrgastts. I beslutet, som fattas av Klubbens styrelse, skall sklen redovisas.

11 Medlems rttigheter och skyldigheter

Medlem

12 Risk och ansvar

Klubbens utfrder skall bedrivas i enlighet med Klubbens skerhetsregler.

Ledare har rtt att avvisa medlem vars utrustning bedms ofullstndig eller vars kfrmga bedms otillrcklig i frhllande till gruppen och frhllandena i vrigt.

Deltagande i Klubbens utfrder och andra arrangemang sker p deltagarens egen risk. Klubben r dock, inom ramen fr skligt ansvarsfrskringsbelopp och i den mn skadan inte tcks av Klubbens kollektiva olycksfalls- och livfrskring, ansvarig fr personskador om ledaren eller annan funktionr inom Klubben gjort sig skyldig till grov vrdslshet. Klubbens ledare och andra funktionrer svarar bara om synnerliga skl freligger.

13 Avgifter

rsmtet faststller rlig medlemsavgift och andra avgifter.

Stndigt medlemskap erhlls genom att medlem betalar en engngsavgift, motsvarande 30 rsavgifter fr fullt betalande medlem. Fr den som tidigare betalt 15 rsavgifter som fullt betalande medlem r engngsavgiften halva detta belopp. Stndig medlem r befriad frn rlig medlemsavgift.

Om fler n en medlem har samma adress kan alla utom en f rabatt p den rliga medlemsavgiften (medlem med reducerad avgift). Endast den fullt betalande medlemmen fr rsbok och annan tryckt information frn Klubben. Medlemmar som vill ha rabatt skall anmla detta och samtidigt ange namn p den fullt betalande medlem till vilken post skall sndas av Klubben. Medlem med rabatt som inte lngre delar adress med fullt betalande medlem omfattas inte lngre av rabatten. rsmtet faststller rabattens storlek.

Person som r under 25 r vid verksamhetsrets brjan och som ej har rtt till reducerad avgift enligt ovan r ungdomsmedlem. ven ungdomsmedlem erlgger reducerad avgift som faststlls av rsmtet.

RSMTE och EXTRA RSMTE

14 Tidpunkt, kallelse

rsmtet, som r Klubbens hgsta beslutande organ, hlls fre utgngen av november mnad p tid och plats som styrelsen bestmmer.

Kallelse skall av styrelsen utfrdas senast tre veckor fre rsmtet genom Klubbens officiella informationskanaler. Kallelsen skall innehlla frslag till fredragningslista och valberedningens frslag. Har frslag vckts om stadgendring, nedlggning eller sammanslagning av Klubben med annan frening eller annan frga av vsentlig betydelse fr Klubben eller dess medlemmar skall frslaget bifogas.

Verksamhetsberttelse och rsredovisning, revisorernas berttelser, budget samt styrelsens frslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgngliga fr medlemmarna senast en vecka fre rsmtet. I kallelsen skall anges hur och var dessa handlingar kommer att finnas tillgngliga.

15 Motioner att behandlas av rsmtet

Frslag frn medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast 30 september. Styrelsen skall till rsmtet avge skriftligt yttrande ver frslaget.

16 Rstrtt samt yttrande- och frslagsrtt p rsmte och extra rsmte

Medlem som har betalat frfallna avgifter har liksom hedersmedlem rstrtt p rsmte.

Rstrtten r personlig och fr inte utvas genom ombud.

Medlem som inte har rstrtt har yttrande- och frslagsrtt p mtet.

17 Beslutfrhet

rsmte r beslutsmssigt med det antal rstberttigade medlemmar som r nrvarande p mtet.

18 Beslut och omrstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om s begrs efter omrstning (votering).

Omrstning sker ppet. Om rstberttigad medlem begr det skall dock personval ske slutet.

Med undantag fr de i 6 och 7 nmnda fallen avgrs vid omrstning alla frgor med enkel majoritet.

Vid omrstning som inte avser personval gller vid lika rstetal det frslag som bitrds av mtesordfranden. Vid personval skall i hndelse av lika rstetal lotten avgra.

19 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen r medlem i Klubben.

Ledamot av styrelsen fr dock inte vljas till ledamot av valberedningen.

20 renden vid rsmtet

Vid rsmtet skall fljande behandlas och protokollfras:

 1. Faststllande av rstlngd fr mtet.
 2. Val av ordfrande och sekreterare fr mtet.
 3. Val av tv protokolljusterare tillika rstrknare.
 4. Frga om mtet har utlysts p rtt stt.
 5. Faststllande av fredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberttelse fr det senaste verksamhetsret.
  b) Styrelsens rsredovisning fr det senaste verksamhetsret.
 7. Revisorernas berttelse ver styrelsens frvaltning under det senaste verksamhetsret.
 8. Faststllande av balansrkning och resultatrkning.
 9. Frga om ansvarsfrihet fr styrelsen fr den tid revisionen avser.
 10. Faststllande av budget fr det innevarande verksamhetsret.
 11. Faststllande av avgifter och frfallodag.
 12. Behandling av styrelsens frslag och i rtt tid inkomna motioner.
 13. Faststllande av antal styrelseledamter.
 14. Val av
  a) Klubbens ordfrande fr en tid av tre r, nr ny- eller omval r aktuellt.
  b) ca en tredjedel av vriga ledamter i styrelsen fr en tid av tre r.
  c) en av tv revisorer fr en tid av tv r, jmte en suppleant. I detta val fr inte styrelsens ledamter delta.
  d) en av tre ledamter i valberedningen fr en tid av tre r.
 15. vriga frgor.

Fyllnadsval till styrelse, revisorer och valberedning fr frekomma.

rende som ej varit upptaget p fredragningslistan kan ej leda till beslut.

21 Extra rsmte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra rsmte.

Styrelsen r skyldig att kalla till extra rsmte nr en revisor eller minst 100 medlemmar begr det. Sdan begran skall avfattas skriftligen och innehlla sklen fr begran.

Nr styrelsen mottagit en begran om extra rsmte skall den inom 14 dagar utlysa sdant mte att hllas inom tre mnader frn erhllen begran. Kallelse med frslag till fredragningslista fr extra rsmte skall utfrdas senast tre veckor fre mtet. Till fredragningslistan skall begran om extra rsmte bifogas.

Vid extra rsmte fr endast de renden frekomma, vilka upptagits i kallelsen till det extra rsmtet.

Om rstrtt p extra rsmte, om beslutsmssighet vid sdant mte, om omrstning och beslut samt om valbarhet gller vad som sgs i 16 19.

VALBEREDNING

22 Sammansttning, ligganden

Valberedningen bestr av tre ledamter valda p tre r, varav en vljes rligen.

Valberedningen utser sammankallande inom sig.

Valberedningen frbereder val till styrelse och revisorsval. Valberedningens frslag anmls till styrelsen senast den 1 oktober.

REVISORER

23 Revision

Klubben skall ha tv revisorer valda p tv r, varav en vljes rligen, jmte en suppleant vald fr ett r.

Revisorerna har rtt att fortlpande ta del av freningens rkenskaper, rsmtes- och styrelseprotokoll och vriga handlingar.

Klubbens rkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en mnad fre rsmtet.

Revisorerna skall granska rsredovisningen samt styrelsens frvaltning och rkenskaper fr det senaste verksamhetsret samt till styrelsen verlmna revisionsberttelse, i vilken ansvarsfrihet fr styrelsen till- eller avstyrks, senast tv veckor fre rsmtet.

STYRELSE

24 Styrelsens sammansttning

Styrelsen bestr av ordfrande samt minst nio och hgst tolv vriga ledamter, var och en valda p tre r.

Styrelsen utser inom sig vice ordfrande, sekreterare, skattmstare och de vriga befattningshavare som behvs.

25 Styrelsens ligganden

Styrelsen leder Klubbens verksamhet och frvaltar dess tillgngar samt utser hrfr erforderliga funktionrer.

Till rsmtet skall styrelsen avge verksamhetsberttelse och rsredovisning fr fregende verksamhetsr.

26 Kallelse, beslutsmssighet och omrstning

Styrelsen skall sammantrda p kallelse av ordfranden. Ordfranden r skyldig att kalla till sammantrde d revisor eller en ledamot begr det. Underlter ordfranden att utfrda kallelse fr de som gjort framstllningen kalla till sammantrde.

Styrelsen r beslutsmssig nr samtliga ledamter kallats och d minst halva antalet ledamter r nrvarande.

Fr alla beslut krvs att minst hlften av styrelsens ledamter r ense om beslutet. Vid lika rstetal har ordfranden utslagsrst.

Rstning fr inte ske genom ombud.

Ordfranden fr besluta att rende skall avgras genom skriftlig omrstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammantrde eller med hjlp av annan teknisk utrustning.

27 Utmrkelser

Styrelsen inrttar utmrkelser, innefattande hedersbevisningar, priser och mrken och fattar beslut om utdelning av dessa.

28 verltelse av beslutandertt

Styrelsen fr verlta sin beslutandertt i enskilda renden eller i vissa grupper av renden till kommitt eller annat organ eller till enskild medlem eller annan.

Den som fattar beslut med std av bemyndigande enligt fregende stycke skall lmna redovisning till styrelsen enligt dennas instruktioner.