Stadgar

Stadgar för Stockholms skridskoseglarklubb

SSSK bildades den 17 mars 1901 "på stående fot å blankan ban" vid Blomskär på Stora Värtan. Stadgarna är senast fastställda av årsmöte den 18 november 2013 och vårsammanträde den 18 mars 2014.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål

SSSK, nedan kallad Klubben, har som ändamål att utgöra ett föreningsband mellan dem som är intresserade av långfärdsskridskoåkning och skridskosegling, på och utanför isen, samt att verka för dessa intressens spridning.

Klubben bör anordna utfärder på skridsko samt seglingar för skridskoseglarna.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad.

§ 3 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöten och styrelsen.

§ 4 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år.

§ 6 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med likalydande innehåll, fattade med minst 3/4 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, där minst det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§ 7 Upplösning av Klubben

För upplösning av Klubben krävs beslut med likalydande innehåll, fattade av med minst 3/4 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, där minst det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

I beslut om upplösning av Klubben skall anges dels att Klubbens nettotillgångar skall överföras till bestämt ändamål med nära anknytning till vad som angivits om Klubbens ändamål i § 1, dels var Klubbens handlingar m.m. skall arkiveras på ett betryggande sätt.

KLUBBENS MEDLEMMAR

§ 8 Medlemskap

Medlemskap i Klubben kan vinnas av var och en som uppfyller vid var tid av styrelsen uppställda krav.

§ 9 Utträde

Medlem som vill utträda ur Klubben, skall anmäla detta till Klubben och anses därmed omedelbart ha lämnat Klubben.

Medlem som inte har betalat fastställd förfallen avgift anses ha begärt sitt utträde ur Klubben vid verksamhetssårets slut.

§ 10 Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur Klubben i annat fall än då denne har motarbetat Klubbens verksamhet.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet, som fattas av Klubbens styrelse, skall skälen redovisas.

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

§ 12 Risk och ansvar

Klubbens utfärder skall bedrivas i enlighet med Klubbens säkerhetsregler.

Ledare har rätt att avvisa medlem vars utrustning bedöms ofullständig eller vars åkförmåga bedöms otillräcklig i förhållande till gruppen och förhållandena i övrigt.

Deltagande i Klubbens utfärder och andra arrangemang sker på deltagarens egen risk. Klubben är dock, inom ramen för skäligt ansvarsförsäkringsbelopp och i den mån skadan inte täcks av Klubbens kollektiva olycksfalls- och livförsäkring, ansvarig för personskador om ledaren eller annan funktionär inom Klubben gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Klubbens ledare och andra funktionärer svarar bara om synnerliga skäl föreligger.

§ 13 Avgifter

Årsmötet fastställer årlig medlemsavgift och andra avgifter.

Ständigt medlemskap erhålls genom att medlem betalar en engångsavgift, motsvarande 30 årsavgifter för fullt betalande medlem. För den som tidigare betalt 15 årsavgifter som fullt betalande medlem är engångsavgiften halva detta belopp. Ständig medlem är befriad från årlig medlemsavgift.

Om fler än en medlem har samma adress kan alla utom en få rabatt på den årliga medlemsavgiften (medlem med reducerad avgift). Endast den fullt betalande medlemmen får årsbok och annan tryckt information från Klubben. Medlemmar som vill ha rabatt skall anmäla detta och samtidigt ange namn på den fullt betalande medlem till vilken post skall sändas av Klubben. Medlem med rabatt som inte längre delar adress med fullt betalande medlem omfattas inte längre av rabatten. Årsmötet fastställer rabattens storlek.

Person som är under 25 år vid verksamhetsårets början och som ej har rätt till reducerad avgift enligt ovan är ungdomsmedlem. Även ungdomsmedlem erlägger reducerad avgift som fastställs av årsmötet.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 14 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse skall av styrelsen utfärdas senast tre veckor före årsmötet genom Klubbens officiella informationskanaler. Kallelsen skall innehålla förslag till föredragningslista och valberedningens förslag. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av Klubben med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för Klubben eller dess medlemmar skall förslaget bifogas.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisorernas berättelser, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges hur och var dessa handlingar kommer att finnas tillgängliga.

§ 15 Motioner att behandlas av årsmötet

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast 30 september. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte och extra årsmöte

Medlem som har betalat förfallna avgifter har liksom hedersmedlem rösträtt på årsmöte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 17 Beslutförhet

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 18 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock personval ske slutet.

Med undantag för de i §§ 6 och 7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet.

Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 19 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i Klubben.

Ledamot av styrelsen får dock inte väljas till ledamot av valberedningen.

§ 20 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av budget för det innevarande verksamhetsåret.
 11. Fastställande av avgifter och förfallodag.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Fastställande av antal styrelseledamöter.
 14. Val av
  a) Klubbens ordförande för en tid av tre år, när ny- eller omval är aktuellt.
  b) ca en tredjedel av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av tre år.
  c) en av två revisorer för en tid av två år, jämte en suppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  d) en av tre ledamöter i valberedningen för en tid av tre år.
 15. Övriga frågor.

Fyllnadsval till styrelse, revisorer och valberedning får förekomma.

Ärende som ej varit upptaget på föredragningslistan kan ej leda till beslut.

§ 21 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 100 medlemmar begär det. Sådan begäran skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom tre månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall utfärdas senast tre veckor före mötet. Till föredragningslistan skall begäran om extra årsmöte bifogas.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden förekomma, vilka upptagits i kallelsen till det extra årsmötet.

Om rösträtt på extra årsmöte, om beslutsmässighet vid sådant möte, om omröstning och beslut samt om valbarhet gäller vad som sägs i §§ 16 – 19.

VALBEREDNING

§ 22 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter valda på tre år, varav en väljes årligen.

Valberedningen utser sammankallande inom sig.

Valberedningen förbereder val till styrelse och revisorsval. Valberedningens förslag anmäls till styrelsen senast den 1 oktober.

REVISORER

§ 23 Revision

Klubben skall ha två revisorer valda på två år, varav en väljes årligen, jämte en suppleant vald för ett år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska årsredovisningen samt styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks, senast två veckor före årsmötet.

STYRELSE

§ 24 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst nio och högst tolv övriga ledamöter, var och en valda på tre år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och de övriga befattningshavare som behövs.

§ 25 Styrelsens åligganden

Styrelsen leder Klubbens verksamhet och förvaltar dess tillgångar samt utser härför erforderliga funktionärer.

Till årsmötet skall styrelsen avge verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår.

§ 26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då revisor eller en ledamot begär det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

§ 27 Utmärkelser

Styrelsen inrättar utmärkelser, innefattande hedersbevisningar, priser och märken och fattar beslut om utdelning av dessa.

§ 28 Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller annan.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall lämna redovisning till styrelsen enligt dennas instruktioner.