Informationspolicy i SSSK

Om SSSK
SSSK är en ideell förening som drivs utan kommersiella intressen. Klubben har som ändamål att utgöra ett föreningsband mellan dem som är intresserade av långfärdsskridskoåkning och skridskosegling, på och utanför isen, samt att verka för dessa intressens spridning. Klubben bör anordna utfärder på skridsko samt seglingar för skridskoseglarna.

Varför en policy?
Denna policy är framtagen i syfte att skapa riktlinjer för hur Klubben och medlemmar i SSSK ska agera när det gäller att hantera och publicera klubbrelaterad information och handlingar.

Vad vill SSSK uppnå med information?
SSSK vill genom ett öppet och transparent förhållningssätt ge såväl medlemmar som allmänhet kunskap om Klubbens verksamhet. Med informationen till medlemmarna vill Klubben skapa delaktighet, gemenskap och engagemang. Genom att bidra med information om is, skridskoåkning och segling bidrar Klubben till att uppfylla stadgarna som säger att verka för dessa intressens spridning.

Förhållningssätt
SSSK:s förhållningssätt är öppet och transparent. Medlemmar ska ha god insikt i Klubbens verksamhet vilket bland annat innebär att alla styrelseprotokoll finns tillgängliga på sssk.se. Styrelsen hanterar även känsliga frågor varför en del bilagor ej görs offentliga.

Representanter för SSSK ska uppträda ärligt och tjänstvilligt i händelse av kriskommunikation.

Talesperson
Talesperson för Klubben är representant från SSSK:s mediagrupp alternativt styrelsens ordförande eller annan expert.

Ansvar och befogenheter
Tryckta publikationer
SSSK ger ut Isbiten/Årsboken som är en periodisk skrift och som har en ansvarig utgivare. Isbiten/Årsboken lyder därmed under tryckfrihetsförordningen och det är den ansvarige utgivaren som har det yttersta ansvaret för innehållet i publikationerna.
Digitala kanaler
SSSK:s webbplats, sssk.se, har ingen ansvarig utgivare vilket innebär att den som publicerar information på webbplatsen ansvarar för det som publicerats. Det betyder att den som gör sig skyldig till något lagbrott (t.ex. upphovsrättsintrång, hets mot folkgrupp eller liknande) personligen kan komma att ställas till svars för detta, det är inte SSSK:s ansvar.

SSSK:s webbplats består av olika delar:

  • en öppen del som är tillgänglig för alla, även icke medlemmar. Där finns information om Klubbens verksamhet och till exempel hur man går tillväga för att bli medlem. Färdrapporter från Klubbens utfärder inklusive färdspår, bilder och kommentarer går att läsa för allmänheten med en veckas fördröjning [nuvarande inställning – kan ändras].
  • Isinformationen som SSSK delar med andra klubbar som är anslutna till Skridskonätet. Det är exempelvis isobservationer, Isnytt, färdspår och aktuella färdrapporter.
  • Medlemssidor som innehåller information som enbart är riktad till medlemmar, som exempelvis aktiviteter enbart för SSSK-medlemmar eller olika dokument som protokoll från årsmöten och styrelsemöten.

SSSK ansvarar för att på sssk.se

  • lämna information om i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare. Kommentarer till färdrapporter eller isobservationer är synliga för alla som har tillgång till isinformationen (d v s medlemmar i SSSK och övriga medlemmar i klubbar anslutna till Skridskonätet)
  • Hålla sådan uppsikt över webbplatsen som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.
  • Ta bort meddelanden eller på annat sätt hindra spridandet av olaglig eller stötande information.  Det är dock fortfarande den som har publicerat informationen som kan ställas till svars för ett eventuellt brott.

De generella riktlinjerna avseende sssk.se är också tillämpliga på SSSK:s sida på Facebook. Facebook har egna riktlinjer som bland annat också omfattar att stötande material ej ska publiceras. Även här är det den enskilde individen som ansvarar för det som publiceras.

Klubbens råd och riktlinjer för publicering på sssk.se och andra sociala medier
Den information du delar med dig av på SSSK:s webb finns tillgänglig för alla klubbens medlemmar och om det gäller isinformation, färdrapporter och isobservationer som regel också för alla medlemmar i klubbar anslutna till Skridskonätet. Du har alltså en bred krets som tar del av det du publicerar.

Undvik att publicera något som du inte har rätt till – till exempel en bild som någon annan äger rättigheten till eller ett foto av ett upphovsrättsskyddat verk (t.ex. en karta, tavla eller liknande).

Var försiktig med att publicera personlig information, i synnerhet avseende känsliga situationer som till exempel olyckstillfällen eller plurrningar. Stäm av med kamraten innan du publicerar en bild eller omnämner någon med namn.  Våra rapporter från isen ska ju vara roliga för alla att läsa.

Rutiner för publicering och borttagning av felaktigt material
Om det mot förmodan publiceras material som är brottsligt eller stötande på SSSK:s webb ska det tas bort. Den som beslutar om vad som ska tas bort från SSSK:s webb är den som är utsedd till informationsansvarig i SSSK. Borttagandet av materialet kan göras av IT-gruppen eller annan utsedd person i Skridskonätet. Ambitionen är att den som lagt upp material som tas bort ska bli informerad om detta med en motivering till varför.

Stockholm 2013-10-01
SSSK:s styrelseÄndrad 2013-10-22