SSSK:s grundläggande säkerhetsregler

Det finns inga säkra naturisar. För att vistas på isar krävs kunskap, erfarenhet, säkerhetsutrustning och sällskap. SSSK är en klubb med gedigen kunskap om isar och vi arrangerar såväl utbildningar som ledarledda turer som bygger på en gedigen kunskap hos bland annat Klubbens israpportörer. SSSK anser att det bästa och säkraste sättet att färdas på naturis är att vara medlem i och delta i en klubbs arrangerade aktiviteter. 

SSSK:s har ett antal grundläggande säkerhetsregler:

1. Målet för Klubbens säkerhetsarbete är att minimera risken för personskada utan att åkglädjen begränsas. Medlemmarna ska därför verka för att Klubbens utfärder genomförs på ett säkert och trevligt sätt.

2. Säkerhetsfrågorna ska alltid ha en framskjuten plats i utbildningen av medlemmar, kökarlar och ledare.

3. Deltagare, kökarlar och ledare ska agera prestigelöst och med fokus på säkerheten.

4. Deltagare i Klubbens turer ansvarar för att de har den utrustning som föreskrivs i årsboken och på Klubbens hemsida. Kontroll av deltagarnas utrustning kan genomföras vid utfärd med Klubben. Ledare har rätt att avvisa deltagare som inte uppfyller kraven.

5. Israpportörerna bör vid utlysning av turer i rimlig utsträckning informera om förväntade isförhållanden och vid behov informera tänkta deltagare att turen kan vara mera krävande än normalt. Ledare som utlyser Flaggtur bör tillhandahålla motsvarande information.

6. Under Klubbens utfärder är det ledaren som i samråd med deltagarna utifrån rådande förhållanden gör riskbedömning och beslutar om färdväg eller om turen skall avbrytas.

7. Ledare ska avbryta en tur som han eller hon inte anser kan genomföras på ett betryggande sätt. Kökarl kan på samma sätt avbryta en tur.

8. Deltagare i Klubbens turer kan begära att för egen del få avbryta en tur som han eller hon inte anser kan genomföras på ett betryggande sätt om detta enligt ledarens bedömning kan ske utan ökad risk för den enskilde eller gruppen. Ledaren ska i så fall se till att deltagaren kan komma i land på lämplig plats och på lämpligt sätt.

9. Klubben stödjer förutsättningslöst varje beslut om att av säkerhetsskäl avbryta en tur.

10. Medlemmarna ska uppmuntras rapportera avvikelser vid utfärder till den relevanta färdrapporten.

11. Klubbens säkerhetsgrupp ska fortlöpande analysera inträffade incidenter samt årligen producera en rapport till medlemmarna om säsongens säkerhetsrelaterade händelser vilken kan bilda underlag för en diskussion vid ledarnas upptaktsträff inför nästa säsong. Rapporten är även ett värdefullt bidrag till erfarenhetsutbyte.

Ändrad 2017-01-19